จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2556
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 536 500 581 522 498 499
ศัลยศาสตร์ 899 750 850 776 817 855
สูติศาสตร์ 368 346 319 346 358 354
นรีเวชวิทยา  305 263 312 277 320 294
กุมารเวชศาสตร์ 597 532 555 549 579 565
โสต ศอ นาสิกวิทยา 191 151 190 168 172 199
จักษุวิทยา 283 280 277 265 297 278
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 204 192 198 180 176 218
จิตเวชศาสตร์ 29 15 17 22 18 18
รังสีวิทยา 15 9 15 10 13 15
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
รวม 3,427 3,038 3,314 3,115 3,248 3,295
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 579 545 608 588 560 577 6,593
ศัลยศาสตร์ 854 821 875 892 860 802 10,051
สูติศาสตร์ 332 339 312 338 331 327 4,070
นรีเวชวิทยา  311 293 337 322 349 307 3,690
กุมารเวชศาสตร์ 588 552 538 558 492 487 6,592
โสต ศอ นาสิกวิทยา 165 150 168 172 172 139 2,037
จักษุวิทยา 282 273 288 264 275 239 3,301
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 186 188 192 173 216 196 2,319
จิตเวชศาสตร์ 16 15 26 21 22 16 235
รังสีวิทยา 14 11 13 15 14 8 152
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,327 3,187 3,357 3,343 3,291 3,098 39,040
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง