จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2556
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 1,117 1,576 408 326 3,427
กุมภาพันธ์ 1,034 1,368 345 291 3,038
มีนาคม 1,145 1,477 370 322 3,314
เมษายน 997 1,395 402 321 3,115
พฤษภาคม 1,020 1,503 378 347 3,248
มิถุนายน 1,088 1,488 410 309 3,295
กรกฎาคม 1,108 1,504 391 324 3,327
สิงหาคม 1,057 1,450 365 315 3,187
กันยายน 1,138 1,564 376 279 3,357
ตุลาคม 1,084 1,544 406 309 3,343
พฤศจิกายน 1,104 1,567 355 265 3,291
ธันวาคม 1,056 1,444 333 265 3,098
รวม 12,948 17,880 4,539 3,673 39,040
ร้อยละ 33.17 45.80 11.63 9.41 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 30,828 เด็ก 8,212
ร้อยละ 78.97 21.03