จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2556
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 528 431 523 418 516 531 510 511 528 513 495 446 5,950
นอกเวลาUltrasoundสูติ 128 129 108 114 111 103 95 104 96 88 108 97 1,281
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 908 798 977 870 938 916 839 984 890 707 1,035 906 10,768
นอกเวลาจิตเวช 106 101 122 76 107 98 101 122 129 113 124 143 1,342
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 268 316 368 387 376 425 393 335 363 477 359 418 4,485
นอกเวลาเด็ก 275 234 270 191 261 347 276 324 253 259 263 210 3,163
นอกเวลาตา 621 546 580 541 706 621 590 719 606 672 650 571 7,423
นอกเวลาทันตกรรม 134 111 120 103 101 126 116 102 68 89 87 71 1,228
นอกเวลาทั่วไป 326 262 295 283 345 386 347 371 302 281 309 321 3,828
นอกเวลาผิวหนัง 731 717 850 638 826 724 - - - 87 189 152 4,914
นอกเวลา-ผิวหนังBoTox 0 0 0 0 0 0 -           0
นอกเวลาฝังเข็ม 102 113 63 71 68 44 62 67 62 72 55 49 828
นอกเวลาศัลย์ 188 121 218 117 155 243 152 214 196 146 211 133 2,094
นอกเวลา-ศัลยPlastic 9 0 0 0 19 13 14 8 7 - 16 13 99
นอกเวลาศัลย-Vascular 93 81 101 97 117 136 92 124 70 78 103 52 1,144
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 146 121 164 156 160 196 148 197 201 180 182 153 2,004
นอกเวลาHepatobiliary                   14 8 9 31
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช 83 84 104 63 104 53 78 115 113 137 128 113 1,175
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 66 72 38 70 57 186 251 232 195 218 261 150 1,796
นอกเวลาสถาบัน NKC 111 65 85 82 63 113 90 111 100 125 84 103 1,132
นอกเวลา-โรคตับ NKC 133 97 98 53 142 96 112 90 122 126 93 72 1,234
นอกเวลาหูคอจมูก 1,436 1,185 1,291 1,077 1,259 1,344 1,347 1,358 1,241 1,275 1,256 1,233 15,302
นอกเวลาอายุรกรรม 1,920 1,647 1,869 1,566 1,867 1,825 1,870 1,834 1,688 1,826 1,797 1,503 21,212
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 206 199 156 202 179 173 233 196 247 201 215 220 2,427
นอกเวลาอายุร-ปอด 26 30 30 32 39 25 49 63 43 26 26 35 424
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 119 101 89 86 129 97 102 82 72 81 92 81 1,131
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 168 152 176 129 171 68 81 39 75 88 69 74 1,290
รวม 8,831 7,713 8,695 7,422 8,816 8,889 7,948 8,302 7,667 7,879 8,215 7,328 97,705
หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 56 นอกเวลาผิวหนังงดให้บริการ  
                เดือนตุลาคม 56 นอกเวลาHepatobiliary เริ่มให้บริการ/  ศัลยPlastic งดให้บริการ                    
                ศัลย-Vascular งดให้บริการวันเสาร์ ธ.ค.56-ม.ค.57/ ทันตฯ เปิดอังคาร,ศุกร์,เสาร์ ตั้งแต่ ธ.ค.56  
                ปีใหม่งดให้บริการตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 ทุกคลินิก ยกเว้นฉายแสง-รังสีเปิดบริการ