จำนวนการรับผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น จำแนกตามประเภทผู้ป่วย พ.ศ.2556
                                        ประเภทโรงพยาบาลและคลินิกที่ตรวจ
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ร้อยละ
ผู้ป่วยรับ Refer      
ทั้งหมด/คลินิ 3,701 2,807 2,977 2,806 2,862 2,662 2,696 2,684 2,593 4,474 3,736 3,066 37,064 100.0
อายุรกรรม 675 554 582 504 528 470 565 528 579 749 674 560 6,968 18.8
ศัลยกรรม 617 446 489 505 452 520 433 421 437 636 586 553 6,095 16.4
ฝากครรภ์ 129 120 118 96 127 100 116 122 87 127 112 93 1,347 3.6
นรีเวช 570 378 380 335 356 367 323 325 317 722 524 484 5,081 13.7
เด็ก 376 275 296 280 295 255 291 207 209 531 403 285 3,703 10.0
หู คอ จมูก 269 210 208 203 233 176 220 213 210 351 274 195 2,762 7.5
ตา 432 325 375 356 384 305 349 426 309 586 466 377 4,690 12.7
กระดูกและข้อ 327 277 313 342 276 282 233 293 283 486 447 303 3,862 10.4
จิตเวช 35 13 4 17 19 10 6 17 12 62 7 29 231 0.6
รังสี 200 137 154 126 139 125 95 83 95 153 186 134 1,627 4.4
ฉุกเฉิน 4 9 4 6 1 43 15 1 3 7 2 22 117 0.3
อื่น ๆ 67 63 54 36 52 9 50 48 52 64 55 31 581 1.6
ผู้ป่วยใน 789 684 695 640 655 649 605 596 625 321 302 356 6,917 18.66
อายุรกรรม 174 183 183 168 154 171 172 182 210 67 58 89 1,811 26.0
ศัลยกรรม 141 109 126 119 105 125 104 124 134 89 85 118 1,379 22.6
สูติกรรม 42 54 40 38 55 40 41 45 28 31 36 30 480 35.6
นรีเวช 49 29 34 31 32 40 30 27 25 21 16 18 352 6.9
เด็ก 87 86 78 83 72 66 81 42 62 52 42 41 792 21.4
หู คอ จมูก 27 21 17 22 12 14 15 9 18 15 12 2 184 6.7
ตา 56 59 45 35 62 58 51 51 32 24 19 21 513 10.9
กระดูกและข้อ 35 22 36 32 38 29 25 40 32 21 31 37 378 9.8
จิตเวช 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 16 6.9
รังสี 176 120 134 111 123 105 85 75 82 0 1 0 1,012 62.2
ประเภท ร.พ. 3,701 2,807 2,977 2,806 2,862 2,662 2,696 2,684 2,593 4,474 3,736 3,066    
ศูนย์ 747 598 617 566 580 579 580 578 567 826 687 598 7,523 20.3
ทั่วไป 1,320 1,013 1,115 1,044 1,121 997 1,065 1,065 1,069 1,607 1,439 1,156 14,011 37.8
ชุมชน 1,530 1,122 1,167 1,110 1,064 1,013 965 964 892 1,930 1,504 1,207 14,468 39.0
เอกชน 25 13 22 23 20 15 26 17 23 16 28 43 271 0.7
อื่น ๆ 79 61 56 63 77 58 60 60 42 95 78 62 791 2.1
หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
        ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 54 ปรับระบบการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบ HIS ทั้งฐานข้อมูล และใบ Refer ที่สแกน
        ทำให้ข้อมูลห้องฉุกเฉินมีน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับบริการห้องฉุกเฉินจะเป็นผู้ป่วยในซึ่งจำแนกตามภาควิชา