จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย พ.ศ.2557
จำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มกราคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
S.I.C.U. 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
M.I.C.U. 12 - 10 - 10 - 10 - 12 -
N.I.C.U. 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
N.M.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
พิเศษเด็ก - 17 - 17 - 17 - 17 - 17
เด็ก 1 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -
เด็ก 2 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -
SRCU 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
ศัลยกรรมชาย 1 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมชาย 2 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
อายุรกรรมชาย 1 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
อายุรกรรมชาย 2 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6
R.C.U 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
อายุรกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 23 - 23 - 23 - 23 - 25
ตา 24 3 24 3 24 3 25 5 25 5
หู คอ จมูก 20 - 20 - 20 - 21 6 21 6
กระดูกและข้อชาย 27 8 27 8 27 8 27 8 27 8
กระดูกและข้อหญิง 25 6 25 6 25 6 25 6 25 6
สูติกรรม 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
นรีเวช 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
อุบัติเหตุ 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2
จิตเวช 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
รวมสามัญ/พิเศษ 592 225 590 225 590 225 592 233 594 235
รวมทั้งหมด 817 815 815 825 829
หมายเหตุ ตั้งแต่ 1 ก.พ.57 MICU ลดเหลือ 10 เตียง/เดือนตุลาคม 57 MICU เพิ่ม 2 เตียง
เดือนกันยายน 57 หอผู้ป่วยตา เพิ่มสามัญ 1 พิเศษ 2/ หูคอจมูก เพิ่มสามัญ 1 พิเศษ 6
เดือนตุลาคม 57  พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 เพิ่ม 2 เตียง