จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2557  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา dead48hour หน้า41
อายุรศาสตร์ 29 34 44 42 36 40 30 47 33 31 30 43 439 5.41 82 อายุรศาสตร์ 6593
ศัลยศาสตร์ 31 31 29 18 21 21 23 29 23 20 25 28 299 2.47 51 ศัลยศาสตร์ 10051
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.05 2 สูติศาสตร์ 4070
นรีเวชวิทยา  3 3 5 3 4 4 3 6 2 4 0 5 42 0.84 11 นรีเวชวิทยา  3690
กุมารเวชศาสตร์ 9 6 11 12 9 16 9 19 11 11 14 8 135 1.41 42 กุมารเวชศาสตร์ 6592
โสตศอนาสิกวิทยา 2 2 0 1 1 4 2 1 1 3 1 1 19 0.79 3 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2037
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จักษุวิทยา 3301
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 10 0.34 2 ออร์โธปิดิกส์ 2319
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จิตเวชศาสตร์ 235
อื่น ๆ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   0 รังสีวิทยา 152
ฉุกเฉิน 10 12 9 4 5 13 11 8 8 10 12 8 110   193 รวม 39040
รวม 85 89 101 81 76 98 80 111 78 79 84 94 1,056  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.51 2.13 2.12 1.84 1.71 1.84 1.48 2.40 1.67 1.60 1.68 2.03 1.83  
ผู้ป่วยใน 3,309 2,952 3,342 3,160 3,093 3,375 3,322 3,290 3,297 3,314 3,393 3,152 38,999
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100                          
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน  
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล