จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2557
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 439 430 459 404 494 449 463 476 417 408 422 370 5,231
นอกเวลาUltrasoundสูติ 80 79 101 119 147 103 96 106 71 85 97 91 1,175
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 1,043 1,007 1,023 904 1,071 969 1,017 1,105 941 1,034 994 973 12,081
นอกเวลาจิตเวช 138 115 150 120 153 172 124 187 163 214 168 143 1,847
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 366 397 489 393 342 486 428 366 410 428 389 424 4,918
นอกเวลาเด็ก 256 278 290 183 268 298 210 280 237 251 258 223 3,032
นอกเวลาตา 687 632 714 603 734 717 658 768 746 721 787 641 8,408
นอกเวลาทันตกรรม 82 82 91 62 63 59 77 88 66 94 72 110 946
นอกเวลาทั่วไป 353 313 327 256 305 296 261 266 257 296 308 223 3,461
นอกเวลาผิวหนัง 223 218 219 218 239 223 345 423 526 578 652 594 4,458
นอกเวลาผิวหนัง-LASER                     12 0 12
นอกเวลาฝังเข็ม 72 82 66 43 61 67 94 59 35 37 61 37 714
นอกเวลาศัลย์ 148 211 208 98 168 188 146 185 164 142 213 153 2,024
นอกเวลา-ศัลยPlastic 18 8 12 23 33 15 28 23 16 36 29 18 259
นอกเวลาศัลย-Vascular 55 92 118 101 103 90 91 123 82 81 110 86 1,132
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 203 163 224 180 217 238 189 226 174 218 230 226 2,488
นอกเวลาHepatobiliary 6 7 11 6 0 11 7 4 5 18 10 12 97
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช 109 97 96 113 130 119 102 125 92 125 118 105 1,331
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 253 217 295 168 227 237 253 229 228 264 236 222 2,829
นอกเวลาสถาบัน NKC 116 109 120 84 84 117 78 67 102 71 105 77 1,130
นอกเวลา-โรคตับ NKC 129 98 91 114 72 143 102 114 112 107 71 112 1,265
นอกเวลาหูคอจมูก 1,394 1,248 1,323 1,042 1,150 1,180 1,135 1,219 1,211 1,183 1,348 1,111 14,544
นอกเวลาอายุรกรรม 1,876 1,701 1,870 1,571 1,821 1,798 1,709 1,971 1,799 1,912 1,971 1,716 21,715
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 257 209 280 223 220 227 234 236 259 260 271 206 2,882
นอกเวลาอายุร-ปอด 50 31 20 40 34 25 28 16 19 41 40 37 381
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 101 79 69 73 124 74 105 74 98 85 99 90 1,071
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 72 82 53 72 71 76 86 90 78 90 62 102 934
รวม 8,526 7,985 8,719 7,213 8,331 8,377 8,066 8,826 8,308 8,779 9,133 8,102 100,365
หมายเหตุ ศัลย-Vascular งดให้บริการวันเสาร์ ธ.ค.56-ม.ค.57     
                ปีใหม่งดให้บริการตั้งแต่ 31 ธ.ค.57-1 ม.ค.58 ทุกคลินิก     
                สงกรานต์งดให้บริการตั้งแต่ 12 -16 เม.ย.57 ทุกคลินิก ยกเว้นฉายแสง-รังสีเปิดบริการ  
                นอกเวลาผิวหนัง-LASER เริ่มเปิดบริการเดือน พ.ย.57