จำนวนการรับผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น จำแนกตามประเภทผู้ป่วย พ.ศ.2557
                                        ประเภทโรงพยาบาลและคลินิกที่ตรวจ
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ร้อยละ
ผู้ป่วยรับ Refer      
ทั้งหมด/คลินิก 3,418 3,041 2,954 2,996 2,872 2,561 2,662 2,551 2,675 4,072 3,788 3,224 36,814 100.0
อายุรกรรม 600 584 510 599 541 563 574 544 630 790 795 736 7,466 20.3
ศัลยกรรม 575 548 585 555 506 416 444 411 415 622 623 581 6,281 17.1
ฝากครรภ์ 102 90 110 120 121 73 73 84 80 96 80 66 1,095 3.0
นรีเวช 521 379 371 367 391 334 323 271 298 639 550 395 4,839 13.1
เด็ก 312 269 238 254 209 215 231 196 178 487 360 294 3,243 8.8
หู คอ จมูก 235 191 205 186 230 161 150 186 159 270 247 193 2,413 6.6
ตา 439 386 368 373 394 347 318 334 346 465 406 412 4,588 12.5
กระดูกและข้อ 344 351 361 360 289 271 251 253 287 366 413 281 3,827 10.4
จิตเวช 17 23 18 5 18 9 15 9 13 23 19 10 179 0.5
รังสี 165 124 102 103 114 59 124 104 122 198 169 122 1,506 4.1
ฉุกเฉิน 29 25 17 14 9 58 71 73 79 17 17 10 419 1.1
อื่น ๆ 79 71 69 60 50 55 88 86 68 99 109 124 958 2.6
ผู้ป่วยใน 338 342 308 365 294 337 301 316 280 338 324 311 3,854 10.47
อายุรกรรม 81 91 75 88 82 66 68 72 52 56 53 71 855 11.5
ศัลยกรรม 105 98 103 118 89 97 72 93 83 87 99 77 1,121 17.8
สูติกรรม 28 29 28 39 34 13 13 25 17 26 22 17 291 26.6
นรีเวช 13 25 19 21 20 41 39 28 25 55 39 39 364 7.5
เด็ก 51 43 33 41 27 31 29 41 19 46 40 31 432 13.3
หู คอ จมูก 10 1 0 7 3 17 15 14 17 11 22 20 137 5.7
ตา 22 19 19 17 19 44 28 24 37 29 25 32 315 6.9
กระดูกและข้อ 25 32 30 34 19 26 34 18 27 27 20 17 309 8.1
จิตเวช 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 8 4.5
รังสี 2 3 0 0 0 2 2 1 3 0 2 7 22 1.5
ประเภท ร.พ. 3,418 3,041 2,954 2,996 2,872 2,561 2,662 2,551 2,675 4,072 3,788 3,224    
ศูนย์ 674 594 592 610 567 529 642 588 690 821 850 771 7,928 21.5
ทั่วไป 1,314 1,192 1,238 1,223 1,171 1,140 1,074 1,081 1,181 1,699 1,693 1,446 15,452 42.0
ชุมชน 1,321 1,107 1,009 1,067 1,042 822 838 784 754 1,398 1,164 921 12,227 33.2
เอกชน 43 57 42 39 25 5 0 1 0 15 15 13 255 0.7
อื่น ๆ 66 91 73 57 67 65 108 97 50 139 66 73 952 2.6
หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 57 ปรับระบบการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบ HIS ที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ทั้งฐานข้อมูล และใบ Refer ที่สแกน
   ทำให้ประเภท รพ.เอกชนมีข้อมูลน้อยลง เพราะนับรวมอยู่ใน รพ.ทั่วไปแทน