อัตราการครองเตียง ประจำเดือนมกราคม 2558
  ประเภทเตียงผู้ป่วย จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย อัตราการใช้เตียง อัตราการ
          เฉลี่ย/วัน แยกตามหอผู้ป่วย ใช้เตียงรวม
  I.C.U. 24 12 SICU 11.06 92.20 87.50
      12 MICU 9.94 82.80  
  P.I.C.U. 8 8 P.I.C.U. 5.68 70.97 70.97
  เด็กแรกเกิด   15 Nursery* 2.68 17.85  
      15 NICU 11.74 78.28  
      10 NMCU 8.45 84.52  
    113 17 พิเศษเด็ก 13.13 77.23  
  เด็ก   28 เด็ก 1 14.42 51.50 70.70
      28 เด็ก 2 21.55 76.96  
      8 SRCU 7.87 98.39  
      35 ศัลยกรรมชาย 1 25.61 73.18  
      35 ศัลยกรรมชาย 2 28.23 80.65  
      35 ศัลยกรรมหญิง 30.52 87.19 82.38
  ศัลยกรรม 186 23 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8  22.16 96.35  
      25 ศัลยกรรมประสาท 22.35 89.42  
      20 ศัลยกรรมเด็ก 11.81 59.03  
      5 ไฟไหม้น้ำร้อนลวก 4.68 93.55  
      40 อายุรกรรมชาย 1 39.19 97.98  
  อายุรกรรม   16 อายุรกรรมชาย 2 14.94 93.35  
      6 short stay ward* 4.87 81.18  
    134 16 R.C.U. 15.84 98.99 95.64
      35 อายุรกรรมหญิง 32.87 93.92  
      21 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 19.58 93.24  
  พิเศษเฉลิมพระบารมี11 25 25 - 18.10 69.95 69.95
  ตา 30 25 ตา 18.58 74.32 76.67
      5 พิเศษตา 4.42 88.39  
  หู คอ จมูก 27 21 หู คอ จมูก 18.45 87.86 84.23
      6 พิเศษหู คอ จมูก 4.29 71.51  
      27 ออร์โธฯ ชาย 19.68 72.88  
  ออร์โธปิดิกส์ 66 8 พิเศษออร์โธฯชาย 5.39 67.34 74.63
      25 ออร์โธฯ หญิง 19.00 76.00  
      6 พิเศษออร์โธฯหญิง 5.19 86.56  
      25 สูติกรรม 12.90 51.61  
  สูติ-นรีเวช 93 16 พิเศษสูติกรรม 13.74 86.76 72.31
      34 นรีเวช 28.45 83.68  
      18 พิเศษ(นรี-สูติ) 12.03 66.85  
  อุบัติเหตุ 26 24 อุบัติเหตุ 21.97 91.53 84.99
      2 พิเศษอุบัติเหตุ 0.13 6.45  
  จิตเวช 20 15 จิตเวช 13.74 91.61 80.32
      5 พิเศษจิตเวช 2.32 46.45  
  พิเศษทั่วไป 19 19 พิเศษทั่วไป 15.42 81.15 81.15
  ไอโอดีน 131* 2 2 ไอโอดีน 131* 0.84 36.11 36.11
  พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 21 21 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 19.42 93.62 93.62
  พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 23 23 พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 21.48 93.67 93.67
  พิเศษเฉลิมพระบารมี12 12 12 พิเศษเฉลิมพระบารมี12 8.13 68.11 68.11
  รวม 829 - - 662.84   81.16