จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง
มกราคม 127 140 1 0 0 268 0 0 0
กุมภาพันธ์ 124 144 2 0 0 270 1 0 1
มีนาคม 166 135 3 1 0 305 1 1 2
เมษายน 143 134 2 0 0 279 0 0 0
พฤษภาคม 143 148 0 0 0 291 1 2 3
มิถุนายน 163 162 3 0 0 328 1 1 2
กรกฎาคม 157 148 0 0 0 305 1 1 2
สิงหาคม 170 144 1 2 0 317 3 1 4
กันยายน 164 131 0 0 0 295 2 1 3
ตุลาคม 168 160 1 0 0 329 3 1 4
พฤศจิกายน 173 150 1 1 0 325 0 2 2
ธันวาคม 161 160 1 0 0 322 1 2 3
รวม 1,859 1,756 15 4 0 3,634 14 12 26
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน