จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
                           
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 24 38 27 30 35 35 36 46 32 38 34 42 417
ศัลยศาสตร์ 24 29 25 27 14 19 29 30 24 27 19 29 296
สูติศาสตร์ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
นรีเวชวิทยา  1 2 6 3 9 3 2 1 9 2 8 0 46
กุมารเวชศาสตร์ 4 8 10 13 10 8 5 15 12 9 13 8 115
โสตศอนาสิกวิทยา 4 3 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 19
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ออร์โธปิดิกส์ 0 0 1 0 2 3 1 1 0 1 0 2 11
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ฉุกเฉิน 12 14 10 13 10 5 7 8 4 11 15 13 122
รวม 69 94 81 89 82 76 80 103 82 89 89 95 1,029
อัตราตายรวม                          
ของผู้ป่วยใน                          
โรงพยาบาล (%) 1.35 1.99 1.40 1.75 1.55 1.48 1.73 2.14 1.78 1.59 1.61 1.88 1.69
ผู้ป่วยใน 3,265 3,121 3,431 3,195 3,168 3,368 3,354 3,409 3,491 3,457 3,483 3,345 40,087
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณ จำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100                          
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ  
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน    
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล