จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2558
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 589 580 572 578 519 547
ศัลยศาสตร์ 892 828 932 883 861 906
สูติศาสตร์ 305 313 356 296 326 361
นรีเวชวิทยา  284 281 338 317 273 296
กุมารเวชศาสตร์ 515 477 510 488 513 532
โสต ศอ นาสิกวิทยา 148 149 174 156 155 170
จักษุวิทยา 298 263 291 278 286 296
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 197 196 222 168 210 225
จิตเวชศาสตร์ 24 25 17 24 18 22
รังสีวิทยา 13 9 19 7 7 13
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
รวม 3,265 3,121 3,431 3,195 3,168 3,368
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 629 643 653 576 640 639 7,165
ศัลยศาสตร์ 880 850 881 926 873 835 10,547
สูติศาสตร์ 333 350 343 347 377 341 4,048
นรีเวชวิทยา  306 308 325 278 306 279 3,591
กุมารเวชศาสตร์ 559 587 563 584 580 549 6,457
โสต ศอ นาสิกวิทยา 169 167 181 197 163 154 1,983
จักษุวิทยา 254 260 279 303 281 303 3,392
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 200 220 232 217 226 216 2,529
จิตเวชศาสตร์ 13 16 20 23 25 22 249
รังสีวิทยา 11 8 14 6 12 7 126
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,354 3,409 3,491 3,457 3,483 3,345 40,087
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง