จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2558
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 1,133 1,504 326 302 3,265
กุมภาพันธ์ 1,090 1,428 299 304 3,121
มีนาคม 1,147 1,598 392 294 3,431
เมษายน 1,067 1,442 378 308 3,195
พฤษภาคม 1,084 1,435 357 292 3,168
มิถุนายน 1,132 1,560 356 320 3,368
กรกฎาคม 1,160 1,519 378 297 3,354
สิงหาคม 1,173 1,541 391 304 3,409
กันยายน 1,175 1,611 407 298 3,491
ตุลาคม 1,174 1,528 413 342 3,457
พฤศจิกายน 1,151 1,628 381 323 3,483
ธันวาคม 1,128 1,551 352 314 3,345
รวม 13,614 18,345 4,430 3,698 40,087
ร้อยละ 33.96 45.76 11.05 9.22 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 31,959 เด็ก 8,128
ร้อยละ 79.72 20.28