จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา dead48hour หน้า41
อายุรศาสตร์ 40 29 40 43 38 38 35 42 37 54 52 44 492 6.22 82 อายุรศาสตร์ 6593
ศัลยศาสตร์ 22 13 29 22 30 27 20 20 17 16 22 22 260 2.08 51 ศัลยศาสตร์ 10051
สูติศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 2 สูติศาสตร์ 4070
นรีเวชวิทยา  5 5 1 2 3 2 0 5 2 3 2 7 37 0.70 11 นรีเวชวิทยา  3690
กุมารเวชศาสตร์ 5 14 9 11 8 8 7 11 16 8 11 13 121 1.20 42 กุมารเวชศาสตร์ 6592
โสตศอนาสิกวิทยา 2 0 0 1 1 3 2 2 2 1 1 3 18 0.74 3 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2037
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จักษุวิทยา 3301
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 1 2 0 0 2 2 0 1 0 1 11 0.39 2 ออร์โธปิดิกส์ 2319
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จิตเวชศาสตร์ 235
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 รังสีวิทยา 152
ฉุกเฉิน 19 10 17 5 5 8 8 11 12 13 10 10 128   193 รวม 39040
รวม 94 73 97 86 86 86 74 93 86 96 98 101 1,070  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.54 1.36 1.77 1.97 1.70 1.80 1.56 1.81 1.70 1.84 1.87 2.20 1.76  
ผู้ป่วยใน 3,500 3,225 3,510 3,192 3,289 3,603 3,210 3,481 3,480 3,538 3,422 3,141 40,591
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100                          
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน      
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ    
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป          
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน      
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล