จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง
มกราคม 154 144 0 0 0 298 1 1 2
กุมภาพันธ์ 126 110 0 1 0 237 1 0 1
มีนาคม 141 143 1 0 0 285 1 2 3
เมษายน 158 146 1 0 0 305 1 0 1
พฤษภาคม 155 135 1 1 0 292 1 0 1
มิถุนายน 141 171 1 2 0 315 1 0 1
กรกฎาคม 134 143 0 0 0 277 1 0 1
สิงหาคม 171 128 0 1 0 300 0 1 1
กันยายน 142 139 2 0 0 283 1 0 1
ตุลาคม 151 159 1 1 0 312 0 1 1
พฤศจิกายน 138 156 2 1 0 297 1 1 2
ธันวาคม 154 133 0 0 0 287 3 1 4
รวม 1,765 1,707 9 7 0 3,488 12 7 19
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน