จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา dead48hour หน้า41
อายุรศาสตร์ 42 41 54 32 36 39 45 39 41 40 34 35 478 6.01 82 อายุรศาสตร์ 6593
ศัลยศาสตร์ 15 20 25 14 23 15 30 16 19 14 11 25 227 1.75 51 ศัลยศาสตร์ 10051
สูติศาสตร์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 2 สูติศาสตร์ 4070
นรีเวชวิทยา  4 4 1 3 5 4 1 1 4 5 3 2 37 0.70 11 นรีเวชวิทยา  3690
กุมารเวชศาสตร์ 11 8 7 7 9 6 11 4 11 9 8 7 98 0.85 42 กุมารเวชศาสตร์ 6592
โสตศอนาสิกวิทยา 3 2 2 2 1 5 1 4 1 2 3 1 27 1.18 3 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2037
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03 0 จักษุวิทยา 3301
ออร์โธปิดิกส์ 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 7 0.22 2 ออร์โธปิดิกส์ 2319
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จิตเวชศาสตร์ 235
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2   0 รังสีวิทยา 152
ฉุกเฉิน 12 9 7 9 11 5 12 12 8 9 11 11 116   193 รวม 39040
รวม 87 86 97 68 85 75 100 78 84 79 72 84 995  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.78 1.99 2.02 1.49 1.60 1.58 2.22 1.40 1.69 1.53 1.21 1.68 1.68  
ผู้ป่วยใน 3,479 3,073 3,515 3,290 3,555 3,485 3,334 3,502 3,428 3,524 3,475 3,276 40,936
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณ จำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100    
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ  
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน    
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล