จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2560
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 613 543 633 615 629 578
ศัลยศาสตร์ 919 802 910 876 993 935
สูติศาสตร์ 325 266 313 328 321 319
นรีเวชวิทยา  293 252 304 262 306 312
กุมารเวชศาสตร์ 600 513 553 556 565 598
โสต ศอ นาสิกวิทยา 166 161 200 141 192 174
จักษุวิทยา 289 288 327 266 299 299
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 241 212 246 219 223 233
จิตเวชศาสตร์ 18 21 20 21 20 23
รังสีวิทยา 15 15 9 6 7 14
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
รวม 3,479 3,073 3,515 3,290 3,555 3,485
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 567 671 595 602 610 643 7,299
ศัลยศาสตร์ 932 958 953 962 948 857 11,045
สูติศาสตร์ 305 319 297 339 310 310 3,752
นรีเวชวิทยา  284 304 319 294 308 288 3,526
กุมารเวชศาสตร์ 552 581 534 615 549 533 6,749
โสต ศอ นาสิกวิทยา 181 165 186 188 205 161 2,120
จักษุวิทยา 268 280 280 291 297 254 3,438
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 207 194 230 204 217 193 2,619
จิตเวชศาสตร์ 27 15 22 16 16 29 248
รังสีวิทยา 11 15 12 13 15 8 140
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,334 3,502 3,428 3,524 3,475 3,276 40,936
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง