จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2560
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 1,202 1,539 428 310 3,479
กุมภาพันธ์ 1,101 1,351 345 276 3,073
มีนาคม 1,205 1,584 396 330 3,515
เมษายน 1,055 1,529 395 311 3,290
พฤษภาคม 1,224 1,623 400 308 3,555
มิถุนายน 1,184 1,580 365 356 3,485
กรกฎาคม 1,148 1,516 362 308 3,334
สิงหาคม 1,272 1,513 402 315 3,502
กันยายน 1,192 1,574 360 302 3,428
ตุลาคม 1,171 1,566 440 347 3,524
พฤศจิกายน 1,183 1,601 357 334 3,475
ธันวาคม 1,171 1,472 371 262 3,276
รวม 14,108 18,448 4,621 3,759 40,936
ร้อยละ 34.46 45.07 11.29 9.18 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 32,556 เด็ก 8,380
ร้อยละ 79.53 20.47