จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
M.I.C.U. 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39
N.I.C.U 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
N.M.C.U. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 294
OR 0 13 0 0 1 1 0 0 0 0 15
P.I.C.U 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
R.C.U 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
S.I.C.U. 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 25
S.R.C.U 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
เด็ก 1 0 2 0 130 0 0 0 0 0 0 132
เด็ก 2 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 97
ตา 1 0 0 0 0 211 0 0 0 0 212
นรีเวช 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 159
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 78 1 0 9 21 3 0 0 0 112
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 79 74 20 0 15 46 18 0 0 0 252
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 7 29 5 0 1 9 1 0 0 0 52
พิเศษเด็ก 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57
พิเศษทั่วไป 0 1 68 0 0 1 0 0 0 0 70
พิเศษนรีเวช 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษสูติกรรม 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ศัลยกรรมชาย 1 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 110
ศัลยกรรมชาย 2 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 143
ศัลยกรรมเด็ก 0 57 0 1 0 0 0 0 0 0 58
ศัลยกรรมประสาท 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ศัลยกรรมหญิง 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 152
สูติกรรม 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 52
ห้องคลอด 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 221
หู คอ จมูก 1 0 0 1 140 0 0 0 0 0 142
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 111
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 2 0 0 100 0 0 0 102
อายุกรรมหญิง 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
อายุรกรรมชาย 1 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 99
อายุรกรรมชาย 2 98 13 0 0 0 0 0 0 0 0 111
อายุรกรรมทั่วไป 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
อุบัติเหตุ 0 71 0 0 0 0 6 0 0 0 77
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
รวม 613 919 618 600 166 289 241 18 15 0 3,479
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล