จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
M.I.C.U. 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23
N.I.C.U 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
NURSERY 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 235
OR 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
P.I.C.U 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 13
R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
S.I.C.U. 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 17
S.R.C.U 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
จิตเวช 0 2 0 0 0 0 0 21 0 0 23
เด็ก 1 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 109
เด็ก 2 1 1 0 81 0 0 0 0 0 0 83
ตา 0 0 0 1 0 189 0 0 0 0 190
นรีเวช 0 1 127 0 1 0 1 0 0 0 130
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 49 2 0 8 23 4 0 0 0 86
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 28 6 0 0 1 0 1 0 0 0 36
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 66 56 19 0 11 58 17 0 0 0 227
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 9 33 5 0 2 9 1 0 0 0 59
พิเศษเด็ก 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 65
พิเศษทั่วไป 0 3 53 0 1 9 0 0 0 0 66
พิเศษนรีเวช 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
พิเศษสูติกรรม 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 120
ศัลยกรรมชาย 2 2 120 0 0 0 0 2 0 0 0 124
ศัลยกรรมเด็ก 0 42 0 1 0 0 0 0 0 0 43
ศัลยกรรมประสาท 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ศัลยกรรมหญิง 1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 125
สูติกรรม 0 5 43 0 1 0 0 0 0 0 49
ห้องคลอด 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 188
หู คอ จมูก 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 136
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 77
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 103
อายุกรรมหญิง 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
อายุรกรรมชาย 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
อายุรกรรมชาย 2 86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 90
อายุรกรรมทั่วไป 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
อุบัติเหตุ 0 54 0 0 0 0 5 0 0 0 59
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
รวม 543 802 518 513 161 288 212 21 15 0 3,073
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล