จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
M.I.C.U. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
N.I.C.U 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
NURSERY 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 284
OR 2 18 1 0 2 4 1 0 0 0 28
P.I.C.U 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 13
R.C.U 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
S.I.C.U. 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
S.R.C.U 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0 20
เด็ก 1 0 4 0 79 0 0 0 0 0 0 83
เด็ก 2 0 1 0 97 0 0 0 0 0 0 98
ตา 1 0 0 1 0 221 1 0 0 0 224
นรีเวช 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 166
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 53 1 0 12 35 2 0 0 0 104
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 77
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 21 13 0 0 2 0 0 0 0 0 36
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 80 89 27 0 18 61 19 0 0 0 294
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 8 44 9 0 3 5 2 0 0 0 71
พิเศษเด็ก 0 0 0 70 1 0 0 0 0 0 71
พิเศษทั่วไป 0 1 51 0 0 1 0 0 0 0 53
พิเศษนรีเวช 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
พิเศษสูติกรรม 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 0 128 0 0 1 0 0 0 0 0 129
ศัลยกรรมชาย 2 1 133 0 0 0 0 1 0 0 0 135
ศัลยกรรมเด็ก 0 52 0 5 0 0 1 0 0 0 58
ศัลยกรรมประสาท 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ศัลยกรรมหญิง 1 130 1 0 0 0 0 0 0 0 132
สูติกรรม 0 4 69 0 0 0 0 0 0 0 73
ห้องคลอด 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 208
หู คอ จมูก 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 161
ออร์โธฯ ชาย 1 0 0 0 0 0 106 0 0 0 107
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104
อายุกรรมหญิง 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
อายุรกรรมชาย 1 133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 134
อายุรกรรมชาย 2 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 95
อายุรกรรมทั่วไป 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
อุบัติเหตุ 0 74 0 0 0 0 9 0 0 0 83
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
รวม 633 910 617 553 200 327 246 20 9 0 3,515
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล