จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 39
M.I.C.U. 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19
N.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
N.M.C.U. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 302
OR 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 18
P.I.C.U 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
R.C.U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
S.I.C.U. 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 16
S.R.C.U 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ไข้หวัดนก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 3 0 0 0 0 0 20 0 0 23
เด็ก 1 0 6 0 79 0 0 0 0 0 0 85
เด็ก 2 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
ตา 1 0 0 3 0 190 0 0 0 0 194
นรีเวช 0 1 139 0 0 0 0 0 1 0 141
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 46 1 0 4 16 6 0 0 0 73
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 49 10 0 0 0 0 1 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 49 76 18 1 20 53 26 0 0 0 243
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 8 31 10 0 4 5 4 0 0 0 62
พิเศษเด็ก 0 2 0 63 0 0 0 0 0 0 65
พิเศษทั่วไป 0 4 52 0 0 2 0 0 0 0 58
พิเศษนรีเวช 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44
พิเศษสูติกรรม 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ศัลยกรรมชาย 1 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 115
ศัลยกรรมชาย 2 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126
ศัลยกรรมเด็ก 0 54 0 1 0 0 1 0 0 0 56
ศัลยกรรมประสาท 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
ศัลยกรรมหญิง 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 143
สูติกรรม 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
ห้องคลอด 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 235
หู คอ จมูก 0 0 0 0 112 0 0 0 1 0 113
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 1 1 0 75 0 0 0 77
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 101
อายุกรรมหญิง 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 131
อายุรกรรมชาย 1 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 122
อายุรกรรมชาย 2 84 13 0 0 0 0 0 0 0 0 97
อายุรกรรมทั่วไป 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
อุบัติเหตุ 1 76 0 0 0 0 3 0 0 0 80
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
รวม 615 876 590 556 141 266 219 21 6 0 3,290
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล