จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
M.I.C.U. 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
N.I.C.U 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 10
NURSERY 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 287
OR 1 18 0 1 1 1 1 0 0 0 23
P.I.C.U 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
R.C.U 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
S.I.C.U. 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
จิตเวช 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0 20
เด็ก 1 0 5 0 114 1 0 0 0 0 0 120
เด็ก 2 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88
ตา 0 0 0 0 1 201 0 0 0 0 202
นรีเวช 0 1 157 0 0 0 0 0 0 0 158
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 69 3 1 9 17 5 0 0 0 104
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 34 12 0 0 1 0 0 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 81 79 20 0 16 64 18 0 0 0 278
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 29 9 0 1 9 0 0 0 0 58
พิเศษเด็ก 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 56
พิเศษทั่วไป 0 0 63 0 1 4 0 0 0 0 68
พิเศษนรีเวช 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษสูติกรรม 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ศัลยกรรมชาย 1 1 136 0 0 1 0 0 0 0 0 138
ศัลยกรรมชาย 2 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 171
ศัลยกรรมเด็ก 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 54
ศัลยกรรมประสาท 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ศัลยกรรมหญิง 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 158
สูติกรรม 0 4 62 0 0 0 0 0 0 0 66
ห้องคลอด 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 211
หู คอ จมูก 1 2 0 0 160 0 0 0 0 0 163
ออร์โธฯ ชาย 0 3 0 0 0 0 87 1 0 0 91
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110
อายุกรรมหญิง 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
อายุรกรรมชาย 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
อายุรกรรมชาย 2 83 13 0 0 0 0 0 0 0 0 96
อายุรกรรมทั่วไป 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
อุบัติเหตุ 0 89 0 0 0 0 2 0 0 0 91
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 629 993 627 565 192 299 223 20 7 0 3,555
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล