จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
M.I.C.U. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
N.I.C.U 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
N.M.C.U. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
NURSERY 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 275
OR 1 25 1 0 0 0 1 0 0 0 28
P.I.C.U 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 8
R.C.U 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
S.I.C.U. 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
S.R.C.U 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ไข้หวัดนก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
เด็ก 1 0 2 1 117 0 0 0 0 0 0 120
เด็ก 2 0 0 0 77 0 0 2 0 0 0 79
ตา 0 0 0 1 0 183 0 0 0 0 184
นรีเวช 0 3 143 0 0 0 0 1 0 0 147
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 49 3 0 10 21 3 0 0 0 86
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 21 18 0 0 5 0 0 0 0 0 44
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 79 85 12 0 15 52 14 0 0 0 257
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 46 6 0 5 6 3 0 0 0 78
พิเศษเด็ก 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษทั่วไป 0 0 58 0 2 6 0 0 0 0 66
พิเศษนรีเวช 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
พิเศษสูติกรรม 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ศัลยกรรมชาย 1 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 137
ศัลยกรรมชาย 2 0 158 0 0 1 0 0 0 0 0 159
ศัลยกรรมเด็ก 0 62 0 4 1 0 0 0 0 0 67
ศัลยกรรมประสาท 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ศัลยกรรมหญิง 0 159 1 0 0 0 0 0 0 0 160
สูติกรรม 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 61
ห้องคลอด 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
หู คอ จมูก 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 141
ออร์โธฯ ชาย 1 1 0 1 1 0 81 0 0 0 85
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96
อายุกรรมหญิง 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
อายุรกรรมชาย 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
อายุรกรรมชาย 2 89 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98
อายุรกรรมทั่วไป 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
อุบัติเหตุ 1 54 0 0 0 0 6 0 0 0 61
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
รวม 567 932 589 552 181 268 207 27 11 0 3,334
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล