จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
M.I.C.U. 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
N.I.C.U 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 8
NURSERY 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 274
OR 0 26 3 0 1 3 2 0 0 0 35
P.I.C.U 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 14
R.C.U 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
S.I.C.U. 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ไข้หวัดนก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
เด็ก 1 0 0 0 128 1 0 0 0 0 0 129
เด็ก 2 0 1 0 74 0 0 0 0 0 0 75
เด็ก LI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ตา 0 0 0 1 0 195 0 0 0 0 196
นรีเวช 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 157
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 62 1 2 15 17 1 0 0 0 99
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 35 10 0 0 3 0 0 0 0 0 48
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 73 70 27 0 23 56 21 0 0 0 270
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 6 41 13 0 1 4 0 0 0 0 65
พิเศษเด็ก 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
พิเศษทั่วไป 0 0 57 0 1 4 0 0 0 0 62
พิเศษนรีเวช 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44
พิเศษสูติกรรม 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
ศัลยกรรมชาย 1 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 150
ศัลยกรรมชาย 2 1 156 0 0 0 0 0 0 0 0 157
ศัลยกรรมเด็ก 0 52 0 1 0 0 0 0 0 0 53
ศัลยกรรมประสาท 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ศัลยกรรมหญิง 2 149 2 0 0 0 0 0 0 0 153
สูติกรรม 0 3 61 0 0 0 0 0 0 0 64
ห้องคลอด 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 213
หู คอ จมูก 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 141
ออร์โธฯ ชาย 0 2 0 1 0 0 93 0 0 0 96
ออร์โธฯ หญิง 0 2 0 0 0 0 113 0 0 0 115
อายุกรรมหญิง 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
อายุรกรรมชาย 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
อายุรกรรมชาย 2 78 9 0 0 0 0 0 0 0 0 87
อายุรกรรมทั่วไป 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
อุบัติเหตุ 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 65
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
รวม 595 953 616 534 186 280 230 22 12 0 3,428
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล