จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
M.I.C.U. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
N.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
N.M.C.U. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 309 0 0 0 0 0 0 309
OR 0 16 4 0 0 0 2 0 0 0 22
P.I.C.U 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
S.I.C.U. 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
S.R.C.U 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
เด็ก 1 0 8 1 129 1 0 1 0 0 0 140
เด็ก 2 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 77
เด็ก LI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ตา 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 192
นรีเวช 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 65 2 0 18 30 1 0 0 0 116
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 24 10 0 0 2 0 1 0 0 0 37
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 78 74 15 0 13 64 11 0 0 0 255
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 15 35 7 0 2 3 2 0 0 0 64
พิเศษเด็ก 0 1 0 74 0 0 0 0 0 0 75
พิเศษทั่วไป 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษนรีเวช 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษสูติกรรม 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ศัลยกรรมชาย 1 3 143 0 0 1 0 0 0 0 0 147
ศัลยกรรมชาย 2 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 122
ศัลยกรรมเด็ก 0 63 0 3 1 0 0 0 0 0 67
ศัลยกรรมประสาท 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51
ศัลยกรรมหญิง 2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 167
สูติกรรม 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64
ห้องคลอด 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 234
หู คอ จมูก 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 148
ออร์โธฯ ชาย 0 3 0 0 2 0 89 2 0 0 96
ออร์โธฯ หญิง 0 4 2 0 0 0 96 0 0 0 102
อายุกรรมหญิง 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
อายุรกรรมชาย 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
อายุรกรรมชาย 2 78 8 0 0 0 0 0 0 0 0 86
อายุรกรรมทั่วไป 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
อุบัติเหตุ 0 68 0 0 0 2 1 0 0 0 71
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
รวม 602 962 633 615 188 291 204 16 13 0 3,524
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล