จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
M.I.C.U. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
N.I.C.U 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
NURSERY 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 294
OR 1 10 2 0 0 0 1 0 0 0 14
P.I.C.U 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
S.I.C.U. 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
S.R.C.U 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
จิตเวช 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 17
เด็ก 1 0 13 0 110 6 0 0 0 0 0 129
เด็ก 2 0 0 0 68 0 0 1 0 0 0 69
เด็ก LI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ตา 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205
นรีเวช 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 153
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 62 0 0 14 24 0 0 0 0 100
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 105
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 39 7 0 0 0 0 1 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 87 56 31 0 27 59 27 0 0 0 287
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 8 38 13 0 7 6 0 0 0 0 72
พิเศษเด็ก 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 59
พิเศษทั่วไป 0 1 67 0 0 3 0 0 0 0 71
พิเศษนรีเวช 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษสูติกรรม 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ศัลยกรรมชาย 1 2 146 0 0 0 0 1 0 0 0 149
ศัลยกรรมชาย 2 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
ศัลยกรรมเด็ก 0 66 0 4 1 0 0 0 0 0 71
ศัลยกรรมประสาท 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ศัลยกรรมหญิง 0 145 1 0 0 0 0 0 0 0 146
สูติกรรม 0 7 70 0 0 0 0 0 0 0 77
ห้องคลอด 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 195
หู คอ จมูก 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 149
ออร์โธฯ ชาย 0 3 0 0 1 0 85 0 0 0 89
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 99
อายุกรรมหญิง 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
อายุรกรรมชาย 1 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 114
อายุรกรรมชาย 2 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 96
อายุรกรรมทั่วไป 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
อุบัติเหตุ 0 53 0 0 0 0 2 0 0 0 55
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
รวม 610 948 618 549 205 297 217 16 15 0 3,475
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล