จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
M.I.C.U. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
N.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
NURSERY 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 284
OR 0 13 2 0 1 1 5 1 0 0 23
P.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
R.C.U 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
S.I.C.U. 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 23
S.R.C.U 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
เด็ก 1 0 2 0 95 1 0 0 0 0 0 98
เด็ก 2 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
เด็ก LI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ตา 0 0 0 1 0 165 0 0 0 0 166
นรีเวช 1 0 145 0 0 0 0 0 0 0 146
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 75 4 1 7 29 0 0 0 0 116
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 27 19 0 0 1 0 0 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 88 71 18 0 13 51 23 0 0 0 264
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 14 36 11 0 2 7 0 0 0 0 70
พิเศษเด็ก 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 73
พิเศษทั่วไป 0 0 64 0 1 1 0 0 0 0 66
พิเศษนรีเวช 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
พิเศษสูติกรรม 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 3 102 0 0 0 0 1 0 0 0 106
ศัลยกรรมชาย 2 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 126
ศัลยกรรมเด็ก 0 38 0 2 0 0 0 0 0 0 40
ศัลยกรรมประสาท 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ศัลยกรรมหญิง 4 152 0 0 0 0 0 0 0 0 156
สูติกรรม 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64
ห้องคลอด 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
หู คอ จมูก 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 135
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 1 0 0 86 0 0 0 87
อายุกรรมหญิง 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
อายุรกรรมชาย 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
อายุรกรรมชาย 2 114 7 0 0 0 0 0 0 0 0 121
อายุรกรรมทั่วไป 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
อุบัติเหตุ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 644 856 598 533 161 254 193 29 8 0 3,276
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล