จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2560
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 380 394 417 377 441 470 484 442 472 523 473 472 5,345
นอกเวลาUltrasoundสูติ 55 71 81 82 84 102 87 87 93 89 82 97 1,010
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 1,194 1,189 1,270 1,365 1,407 1,385 1,375 1,308 1,318 1,185 1,275 1,241 15,512
นอกเวลาจิตเวช 317 285 316 289 268 308 296 314 304 299 312 295 3,603
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 362 328 371 395 390 309 458 487 345 403 408 370 4,626
นอกเวลาเด็ก 397 358 344 308 344 454 430 433 427 372 386 362 4,615
นอกเวลาตา 755 789 790 710 886 796 828 894 787 833 799 765 9,632
นอกเวลาทันตกรรม 173 194 201 178 198 195 236 231 244 236 231 242 2,559
นอกเวลาทั่วไป 361 299 352 371 312 291 346 296 309 308 277 292 3,814
นอกเวลาผิวหนัง 807 776 770 765 759 598 - - - - - - 4,475
นอกเวลาฉุกเฉิน 606 510 446 376 426 496 505 532 574 576 454 484 5,985
นอกเวลาฝังเข็ม 28 15 42 10 51 31 30 30 27 18 39 25 346
นอกเวลาศัลย์ 181 144 178 188 170 131 224 116 205 166 171 141 2,015
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ 21 26 28 20 27 14 25 22 36 21 11 19 270
นอกเวลา-ศัลยPlastic 24 30 30 44 48 34 39 44 25 26 35 34 413
นอกเวลาศัลย-Vascular 84 123 103 112 98 60 67 40 106 106 83 77 1,059
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 185 190 220 264 210 221 249 185 225 275 223 203 2,650
นอกเวลาHepatobiliary 14 12 18 13 21 14 4 8 16 31 12 25 188
นอกเวลาศัลย-MIS 21 17 14 8 14 9 4 - - - - - 87
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช 93 147 122 83 135 125 126 167 137 112 123 108 1,478
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 285 333 336 333 293 391 359 334 330 370 348 350 4,062
นอกเวลาสถาบัน NKC 308 293 329 320 329 327 294 405 307 367 361 360 4,000
นอกเวลา-โรคตับ NKC 125 75 150 65 161 24 84 116 97 69 140 84 1,190
นอกเวลาหูคอจมูก 1,055 1,063 991 962 1,166 1,072 1,226 1,220 1,048 1,135 1,034 994 12,966
นอกเวลาอายุรกรรม 2,286 2,404 2,301 2,194 2,480 2,155 2,219 2,244 2,142 2,145 2,302 2,005 26,877
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 288 283 281 228 307 243 240 244 192 261 171 210 2,948
นอกเวลาอายุร-ปอด 114 106 73 112 170 120 124 139 146 158 122 115 1,499
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 78 103 99 59 97 112 101 124 111 48 133 89 1,154
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 10,597 10,557 10,673 10,231 11,292 10,487 10,460 10,462 10,023 10,132 10,005 9,459 124,378
หมายเหตุ ปีใหม่งดให้บริการตั้งแต่ 31 ธ.ค.59-3 ม.ค.60 ทุกคลินิก ยกเว้นรังสีรักษา