จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย พ.ศ.2561
จำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มกราคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
S.I.C.U. 14 - 14 - 14 - 10 - 10 -
M.I.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
CCU 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -
N.I.C.U. 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
N.M.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
พิเศษเด็ก - 13 - 13 - 13 - 13 - 17
เด็ก 1 28 - 28 - 28 - 28 - 20 -
PMCU                 8 -
เด็ก 2 23 - 23 - 23 - 23 - 23 -
เด็ก LI 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
SRCU 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
ศัลยกรรมชาย 1 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมชาย 2 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
อายุรกรรมชาย 1 37 - 37 - 37 - 37 - 37 -
อายุรกรรมชาย 2 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6
R.C.U 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
อายุรกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
อายุรกรรมทั่วไป 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 27 - 27 - 27 - 27 - 27
ตา 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5
หู คอ จมูก 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6
กระดูกและข้อชาย 27 8 27 8 27 8 27 8 27 8
กระดูกและข้อหญิง 25 6 25 6 25 6 25 6 25 6
สูติกรรม 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
นรีเวช 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
อุบัติเหตุ 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
จิตเวช 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
รวมสามัญ/พิเศษ 615 231 615 231 615 231 611 231 611 235
รวมทั้งหมด 846 846 846 842 846
หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 61 SICU ลดเหลือ 10 เตียง
                    12 ธันวาคม 61 เด็ก 1 ลดเตียง 8 เตียง เหลือ 20 เตียง/ PMCU เปิดหอผู้ป่วย 8 เตียง
                    13 ธันวาคม 61 เด็ก L1 ปิดหอผู้ป่วย 5 เตียง/ เด็ก 2 เพิ่ม 5 เตียง เป็น 28 เตียง