จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา dead48hour หน้า41
อายุรศาสตร์ 37 22 31 33 36 44 39 37 31 40 44 45 439 5.41 82 อายุรศาสตร์ 6593
ศัลยศาสตร์ 14 10 16 25 13 15 14 29 19 16 15 19 205 1.53 51 ศัลยศาสตร์ 10051
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.05 2 สูติศาสตร์ 4070
นรีเวชวิทยา  1 2 2 3 9 5 4 2 3 2 3 3 39 0.76 11 นรีเวชวิทยา  3690
กุมารเวชศาสตร์ 8 9 12 7 7 7 9 4 8 14 9 6 100 0.88 42 กุมารเวชศาสตร์ 6592
โสตศอนาสิกวิทยา 1 0 1 1 3 1 2 2 2 3 2 4 22 0.93 3 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2037
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จักษุวิทยา 3301
ออร์โธปิดิกส์ 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 0.13 2 ออร์โธปิดิกส์ 2319
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 จิตเวชศาสตร์ 235
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2   0 รังสีวิทยา 152
ฉุกเฉิน 10 7 11 9 12 8 12 7 21 7 7 7 118   193 รวม 39040
รวม 71 50 74 79 80 82 80 82 85 83 80 84 930  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.37 0.86 1.30 1.51 1.42 1.40 1.50 1.54 1.41 1.77 1.63 1.68 1.45  
ผู้ป่วยใน 3,574 3,254 3,466 3,304 3,669 3,632 3,527 3,642 3,544 3,619 3,620 3,458 42,309
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณ จำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100    
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ  
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน    
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล