จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2561
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 716 650 640 665 708 722
ศัลยศาสตร์ 955 851 898 883 975 1,001
สูติศาสตร์ 322 304 314 288 327 294
นรีเวชวิทยา  308 265 284 261 317 300
กุมารเวชศาสตร์ 556 512 546 536 589 558
โสต ศอ นาสิกวิทยา 167 174 201 167 185 185
จักษุวิทยา 306 258 317 259 321 326
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 209 203 223 216 214 210
จิตเวชศาสตร์ 22 24 27 19 17 20
รังสีวิทยา 13 13 16 10 16 16
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
รวม 3,574 3,254 3,466 3,304 3,669 3,632
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 759 696 709 681 712 665 8,323
ศัลยศาสตร์ 962 998 948 953 925 880 11,229
สูติศาสตร์ 291 319 302 339 304 350 3,754
นรีเวชวิทยา  276 303 288 307 298 264 3,471
กุมารเวชศาสตร์ 546 598 559 613 610 597 6,820
โสต ศอ นาสิกวิทยา 178 166 159 204 220 173 2,179
จักษุวิทยา 255 288 303 306 260 282 3,481
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 229 234 242 185 263 228 2,656
จิตเวชศาสตร์ 16 28 19 19 14 11 236
รังสีวิทยา 15 12 15 12 14 8 160
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,527 3,642 3,544 3,619 3,620 3,458 42,309
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง