จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2561
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 1,280 1,598 391 305 3,574
กุมภาพันธ์ 1,165 1,447 363 279 3,254
มีนาคม 1,184 1,565 405 312 3,466
เมษายน 1,184 1,430 386 304 3,304
พฤษภาคม 1,284 1,622 427 336 3,669
มิถุนายน 1,342 1,613 380 297 3,632
กรกฎาคม 1,278 1,558 384 307 3,527
สิงหาคม 1,235 1,683 418 306 3,642
กันยายน 1,292 1,576 365 311 3,544
ตุลาคม 1,227 1,614 421 357 3,619
พฤศจิกายน 1,319 1,571 417 313 3,620
ธันวาคม 1,189 1,558 374 337 3,458
รวม 14,979 18,835 4,731 3,764 42,309
ร้อยละ 35.40 44.52 11.18 8.90 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 33,814 เด็ก 8,495
ร้อยละ 79.92 20.08