จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย พ.ศ.2562
จำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มกราคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
S.I.C.U. 10 - 16 - 16 - 16 - 10 -
CVT                 6 -
M.I.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
CCU 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -
N.I.C.U. 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
N.M.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
พิเศษเด็ก - 17 - 17 - 17 - 17 - 17
เด็ก 1 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
PMCU 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
เด็ก 2 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -
SRCU 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
ศัลยกรรมชาย 1 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมชาย 2 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 5 - 4 - 4 - 4 - 4 -
อายุรกรรมชาย 1 37 - 37 - 37 - 37 - 37 -
อายุรกรรมชาย 2 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6
R.C.U 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
อายุรกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
อายุรกรรมทั่วไป 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
Premium1         - 5 - 5 - 5
Premium2         - 9 - 9 - 9
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 27 - 27 - 22 - 22 - 22
ตา 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5
หู คอ จมูก 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6
กระดูกและข้อชาย 27 8 27 8 27 8 27 8 27 8
กระดูกและข้อหญิง 25 6 25 6 25 6 25 6 25 6
สูติกรรม 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
นรีเวช 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
อุบัติเหตุ 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
จิตเวช 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - 18 - 18 - 18
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
POST CATH                 12 -
รวมสามัญ/พิเศษ 611 235 616 235 616 243 616 243 628 243
รวมทั้งหมด 846 851 859 859 871
หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 62 SICU เพิ่ม 6 เตียงเป็น 16 เตียง  มีนาคมลดเตียงไฟไหม้น้ำร้อนลวก 1 เตียง
หอผู้ป่วย Premium 2 เปิดให้บริการวันที่ 2 พ.ค. 62 จำนวน 9 เตียง  และ หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ปิดปรับปรุง 1 เตียง
หอผู้ป่วย POST CATH  เปิด 12 เตียง วันที่ 1 ต.ค.62 หอผู้ป่วย CVT เปิดให้บริการวันที่ 2 ต.ค.62 จำนวน 6 เตียง 
หอผู้ป่วย SICU  ลดเตียง 6 เตียง จาก 16 เป็น 10 เตียง เริ่ม 2 ต.ค.62