จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ
มกราคม 130 136 1 4 4 0 275 2 1 1 4
กุมภาพันธ์ 138 148 0 4 0 0 290 1 0 0 1
มีนาคม 153 134 0 1 1 0 289 1 1 0 2
เมษายน 143 124 0 2 0 0 269 3 2 0 5
พฤษภาคม 188 152 0 1 1 0 342 3 2 0 5
มิถุนายน 144 143 0 0 1 0 288 0 0 0 0
กรกฎาคม 150 125 0 2 0 0 277 1 0 0 1
สิงหาคม 168 137 0 2 3 0 310 0 0 0 0
กันยายน 128 129 0 1 1 0 259 0 0 0 0
ตุลาคม 155 143 0 0 0 0 298 1 0 0 1
พฤศจิกายน 139 110 0 1 2 0 252 0 1 0 1
ธันวาคม 134 118 0 0 0 0 252 0 1 0 1
รวม 1,770 1,599 1 18 13 0 3,401 12 8 1 21
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน