จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ
มกราคม 124 153 0 1 2 0 280 0 1 0 1
กุมภาพันธ์ 115 124 0 2 2 0 243 0 0 0 0
มีนาคม 149 122 0 0 0 0 271 0 1 0 1
เมษายน 137 106 0 0 2 0 245 0 1 0 1
พฤษภาคม 135 109 0 0 0 0 244 0 2 0 2
มิถุนายน 141 114 0 0 0 0 255 0 0 0 0
กรกฎาคม 141 103 0 0 2 2 248 0 2 0 2
สิงหาคม 117 117 0 4 0 4 242 1 0 1 2
กันยายน 140 111 0 2 1 3 257 0 0 0 0
ตุลาคม 119 127 0 2 1 0 249 2 2 0 4
พฤศจิกายน 123 118 0 1 0 0 242 1 0 0 1
ธันวาคม 107 81 0 2 1 0 191 0 0 0 0
รวม 1,548 1,385 0 14 11 9 2,967 4 9 1 14
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน