จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563
                           
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 38 23 35 25 37 27 30 38 38 37 26 31 385
ศัลยศาสตร์ 12 12 15 10 11 11 18 19 24 21 9 15 177
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นรีเวชวิทยา  1 6 1 1 1 4 2 2 4 5 2 2 31
กุมารเวชศาสตร์ 8 10 6 5 7 7 11 10 7 10 4 8 93
โสตศอนาสิกวิทยา 1 0 2 2 1 0 2 0 3 2 3 2 18
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 7
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฉุกเฉิน 7 4 15 14 8 9 13 7 10 7 9 15 118
รวม 68 56 75 57 65 58 76 77 88 82 53 74 829