ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน มกราคม 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       236 ราย 99 0 4 0 56 12 18 19 9 19 0  
    1.2 CVT         70 ราย 42 0 2 0 0 1 12 13 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       63 ราย 51 0 0 0 0 0 2 5 0 5 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     17 ราย 0 0 0 0 0 4 3 2 0 8 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     63 ราย 40 0 0 0 0 0 7 16 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     49 ราย 40 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     51 ราย 35 5 1 0 0 0 4 6 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   12 ราย 9 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       44 ราย 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       248 ราย 121 8 20 0 0 11 25 39 8 16 0  
3. จักษุ         901 ราย 281 502 1 29 0 0 0 0 16 72 0  
4. หู คอ จมูก         291 ราย 95 54 98 9 0 0 13 6 9 7 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         170 ราย 32 0 0 0 0 0 61 60 0 0 17  
    5.2 นรีเวช         152 ราย 101 14 7 0 0 1 2 6 4 17 0  
    5.3 ทำหมัน       13 ราย 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       3 ราย 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0  
7. อายุรกรรม         3 ราย 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  
8. ฟัน         2 ราย 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
9. X-ray         3 ราย 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       2 ราย 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,393 ราย 1001 588 133 38 57 29 154 182 49 145 17  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,846 ราย                        
รวม - Elective OT     17 ราย                        
รวม - Premium     194 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     336 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   302 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 57 ราย                      
  -  MIS Gen 29 ราย                        
  -  MIS Uro 12 ราย                        
  -  MIS Ortho 4 ราย                        
  -  MIS Ob-Gyn 11 ราย                        
  -  MIS Cvt 1 ราย