ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน มกราคม 2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
    1.1 General  Surgery       194 ราย 0 0 3 116 1 0 38 27 8 1 0
    1.2 CVT         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery       9 ราย 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)       47 ราย 0 0 0 6 0 0 41 0 0 0 0
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)       3 ราย 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)       96 ราย 0 0 2 26 55 0 0 13 0 0 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)       8 ราย 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)       3 ราย 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       84 ราย 0 0 0 77 0 0 0 7 0 0 0
3. จักษุ         10 ราย 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0
4. หู คอ จมูก         22 ราย 3 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช         8 ราย 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              3 0 5 282 56 0 81 51 8 1 0
                                   
  - OR-DSC  3 ราย                            
                                   
  - OR-Minor  343 ราย                            
  - Ambulatory  81 ราย                            
  - Ambulatory Premium 60 ราย                            
                                   
  รวมทั้งหมด  487 ราย                            
หมายเหตุ - ทำหมันชาย 1 ราย