ปริมาณงานห้องผ่าตัด      
                   เดือน กุมภาพันธ์ 2563                
                                   
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ
    1.1 General Surgery       221 ราย 102 2 2 0 38 0 12 31 11 23 0
    1.2 CVT         60 ราย 38 0 0 0 0 0 7 14 0 0 1
    1.3 Vascular Surgery       88 ราย 55 0 0 0 0 0 3 18 0 12 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     68 ราย 36 5 11 0 0 0 3 3 0 10 0
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     76 ราย 40 0 0 0 0 0 13 23 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     43 ราย 31 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     37 ราย 20 10 2 0 0 0 2 3 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   12 ราย 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       33 ราย 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       214 ราย 110 10 13 0 0 0 17 38 4 22 0
3. จักษุ         651 ราย 271 351 0 29 0 0 0 0 0 0 0
4. หู คอ จมูก         218 ราย 66 36 68 12 0 0 8 8 6 14 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         158 ราย 29 0 0 0 0 0 53 68 0 0 8
    5.2 นรีเวช         133 ราย 67 8 0 1 20 0 6 5 0 26 0
    5.3 ทำหมัน       16 ราย 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6. Scope GI เด็ก       4 ราย 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. อายุรกรรม         6 ราย 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ฟัน         1 ราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Scope chest เด็ก       2 ราย 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,041 ราย 932 430 96 42 60 0 127 217 21 107 9
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,560 ราย                      
รวม - Elective OT     9 ราย                      
รวม - Premium     128 ราย                      
รวม - ผ่าตัดด่วน     344 ราย                      
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   221 ราย                      
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 41 ราย                      
  -  MIS Gen 23 ราย                      
  -  MIS Uro 6 ราย                      
  -  MIS Ortho 7 ราย                      
  -  MIS Ob-Gyn 1 ราย                      
  -  MIS Cvt 4 ราย