ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน มีนาคม 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       218 ราย 97 1 8 0 37 8 11 23 4 29 0  
    1.2 CVT         57 ราย 38 0 0 0 0 6 10 3 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       69 ราย 45 0 0 0 0 0 3 18 0 3 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     72 ราย 41 3 5 0 10 2 4 4 0 3 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     56 ราย 31 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     36 ราย 27 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     33 ราย 15 4 3 0 1 0 6 4 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   8 ราย 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       26 ราย 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       223 ราย 133 7 12 0 0 6 18 22 5 20 0  
3. จักษุ         859 ราย 240 455 0 32 0 0 14 45 16 57 0  
4. หู คอ จมูก         226 ราย 65 43 83 0 0 1 7 5 6 16 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         168 ราย 37 1 0 0 0 0 60 54 0 0 16  
    5.2 นรีเวช         158 ราย 101 9 2 0 18 2 6 3 2 15 0  
    5.3 ทำหมัน       17 ราย 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       7 ราย 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. อายุรกรรม         9 ราย 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. ฟัน         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,242 ราย 915 526 129 32 66 25 155 201 34 143 16  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,693 ราย                        
รวม - Elective OT     16 ราย                        
รวม - Premium     177 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     356 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   302 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 25 ราย