ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care              
             เดือน มีนาคม 2563                        
                                     
              DSC Minor Ambulatory Care  
              Elective Premium ใน Premium นอก  
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope  
    1.1 General  Surgery       125 ราย 0 0 2 80 0 0 20 15 8 0 0  
    1.2 CVT         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       5 ราย 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)       51 ราย 0 0 0 5 0 0 44 0 0 0 2  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)       2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)       107 ราย 0 0 0 44 51 1 0 9 0 2 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)       8 ราย 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)       5 ราย 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       66 ราย 0 0 0 63 0 0 0 3 0 0 0  
3. จักษุ         2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
4. หู คอ จมูก         19 ราย 3 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    5.2 นรีเวช         7 ราย 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0  
    5.3 ทำหมัน       17 ราย 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0  
6. อายุรกรรม         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. PCU         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              3 0 2 236 51 1 82 27 8 2 2  
                                     
  - OR-DSC  3 ราย                              
                                     
  - OR-Minor  289 ราย                              
  - Ambulatory  83 ราย                              
  - Ambulatory Premium 39 ราย                              
                                     
  รวมทั้งหมด  414 ราย                              
หมายเหตุ - ทำหมันชาย 2 ราย