ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน เมษายน 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       138 ราย 79 0 2 0 17 0 10 30 0 0 0  
    1.2 CVT         29 ราย 16 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       40 ราย 25 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     26 ราย 9 3 7 0 2 0 5 0 0 0 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     39 ราย 14 0 0 0 0 0 10 15 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     12 ราย 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     16 ราย 7 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   3 ราย 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       83 ราย 67 2 0 0 0 0 4 10 0 0 0  
3. จักษุ         89 ราย 35 9 0 16 0 0 10 19 0 0 0  
4. หู คอ จมูก         43 ราย 22 7 7 0 0 0 3 4 0 0 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         96 ราย 32 0 0 0 0 0 37 27 0 0 0  
    5.2 นรีเวช         66 ราย 47 7 0 0 0 0 5 7 0 0 0  
    5.3 ทำหมัน       17 ราย 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       2 ราย 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
7. อายุรกรรม         7 ราย 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0  
8. ฟัน         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 706 ราย 377 34 17 16 20 0 102 140 0 0 0  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     464 ราย                        
รวม - Elective OT     0 ราย                        
รวม - Premium     0 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     242 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   228 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 0 ราย