ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care              
             เดือน เมษายน 2563                        
                                     
              DSC Minor Ambulatory Care  
              Elective Premium ใน Premium นอก  
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope  
    1.1 General  Surgery       28 ราย 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0  
    1.2 CVT         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       5 ราย 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)       2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)       8 ราย 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)       4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       7 ราย 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0  
3. จักษุ         234 ราย 4 229 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
4. หู คอ จมูก         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    5.2 นรีเวช         2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. อายุรกรรม         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. PCU         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              4 229 1 55 2 0 0 0 0 0 0  
                                     
  - OR-DSC  233 ราย                              
                                     
  - OR-Minor  58 ราย                              
  - Ambulatory  0 ราย                              
  - Ambulatory Premium 0 ราย                              
                                     
  รวมทั้งหมด  291 ราย                              
หมายเหตุ - ทำหมันชาย 1 ราย