ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน พฤษภาคม 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       211 ราย 102 6 1 0 29 17 15 31 2 8 0  
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic     45 ราย 32 0 0 0 0 1 5 7 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       55 ราย 37 0 0 0 0 0 3 11 0 4 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     55 ราย 35 5 3 0 2 2 1 1 0 6 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     57 ราย 26 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     35 ราย 27 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     20 ราย 15 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   7 ราย 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       20 ราย 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       155 ราย 84 4 5 0 0 4 14 26 6 12 0  
3. จักษุ         268 ราย 121 33 0 33 0 0 10 27 8 36 0  
4. หู คอ จมูก         96 ราย 50 26 8 0 0 0 5 4 1 2 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         142 ราย 30 0 0 0 0 1 46 65 0 0 0  
    5.2 นรีเวช         82 ราย 54 6 0 0 0 0 0 10 0 11 1  
    5.3 ทำหมัน       15 ราย 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. อายุรกรรม         1 ราย 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
8. ฟัน         1 ราย 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
9. X-ray         1 ราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 1,266 ราย 651 85 18 33 32 25 113 211 18 79 1  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     844 ราย                        
รวม - Elective OT     1 ราย                        
รวม - Premium     97 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     324 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   104 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 25 ราย