ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care              
             เดือน พฤษภาคม 2563                        
                                     
              DSC Minor Ambulatory Care  
              Elective Premium ใน Premium นอก  
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope  
    1.1 General  Surgery       62 ราย 0 0 0 47 0 0 1 14 0 0 0  
    1.2 CVT         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       4 ราย 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)       36 ราย 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)       68 ราย 0 0 0 27 29 0 0 12 0 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)       10 ราย 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)       1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       49 ราย 0 0 0 40 0 0 0 9 0 0 0  
3. จักษุ         339 ราย 47 288 0 4 0 0 0 0 0 0 0  
4. หู คอ จมูก         7 ราย 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    5.2 นรีเวช         2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. อายุรกรรม         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. PCU         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              48 288 0 142 29 0 35 36 0 0 0  
                                     
  - OR-DSC  336 ราย                              
                                     
  - OR-Minor  171 ราย                              
  - Ambulatory  35 ราย                              
  - Ambulatory Premium 36 ราย                              
                                     
  รวมทั้งหมด  578 ราย                              
หมายเหตุ - ทำหมันชาย 0 ราย