ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน มิถุนายน  2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       262 ราย 117 3 6 0 45 16 15 29 5 26 0  
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic     68 ราย 44 1 0 0 0 3 12 8 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       69 ราย 41 0 0 0 0 0 3 9 0 16 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     101 ราย 51 11 13 0 5 5 1 4 0 11 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     53 ราย 28 0 0 0 0 0 7 18 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     50 ราย 41 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     44 ราย 25 11 4 0 2 0 2 0 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   5 ราย 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       27 ราย 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       237 ราย 114 4 15 0 0 18 21 33 10 22 0  
3. จักษุ         451 ราย 236 54 0 2 0 0 7 39 15 98 0  
4. หู คอ จมูก         238 ราย 89 28 83 11 0 0 7 4 6 10 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         169 ราย 31 0 0 0 0 0 61 65 0 0 12  
    5.2 นรีเวช         150 ราย 67 6 4 1 37 0 5 2 2 26 0  
    5.3 ทำหมัน       19 ราย 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       6 ราย 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
7. อายุรกรรม         4 ราย 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
8. ฟัน         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       5 ราย 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 1,958 ราย 942 123 125 14 89 42 147 216 39 209 12  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,335 ราย                        
รวม - Elective OT     12 ราย                        
รวม - Premium     248 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     363 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   237 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 42 ราย