ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน มิถุนายน  2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
    1.1 General  Surgery       164 ราย 0 0 1 85 0 0 33 24 18 3 0
    1.2 CVT         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery       6 ราย 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     62 ราย 0 0 0 2 0 0 55 0 0 0 5
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     132 ราย 0 0 0 49 60 0 0 22 0 1 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     14 ราย 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       101 ราย 0 0 0 88 0 0 0 13 0 0 0
3. จักษุ         412 ราย 100 310 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4. หู คอ จมูก         28 ราย 4 1 0 22 0 0 0 1 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช         10 ราย 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              104 311 1 281 60 0 88 61 18 4 5
                                   
  - OR-DSC  415 ราย แผนก - Eye 410 ราย                      
          แผนก - ENT 5 ราย                      
  - OR-Minor  342 ราย                            
  - Ambulatory  88 ราย                            
  - Ambulatory Premium 88 ราย ในเวลา 79 ราย                      
        นอกเวลา 9 ราย                      
  รวมทั้งหมด  933 ราย                            
                                   
  หมายเหตุ ทำหมันชาย   0 ราย