ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน กรกฎาคม 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery       258 ราย 103 0 6 0 44 25 8 40 16 16 0  
    1.2 CVT         67 ราย 41 0 0 0 0 2 8 16 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       84 ราย 51 0 0 0 0 0 5 16 0 12 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     55 ราย 28 1 3 0 0 4 5 4 0 10 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     63 ราย 36 0 0 0 0 0 11 16 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     43 ราย 36 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     39 ราย 27 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   7 ราย 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       23 ราย 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       210 ราย 102 6 8 0 0 9 23 42 12 8 0  
3. จักษุ         441 ราย 195 57 0 23 0 0 5 46 29 86 0  
4. หู คอ จมูก         226 ราย 75 27 77 11 0 0 7 14 4 11 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         175 ราย 28 0 0 0 0 0 62 73 0 0 12  
    5.2 นรีเวช         127 ราย 89 4 0 3 16 0 0 0 2 13 0  
    5.3 ทำหมัน       17 ราย 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       5 ราย 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0  
7. อายุรกรรม         10 ราย 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. ฟัน         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก       2 ราย 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 1,852 ราย 861 106 102 37 60 40 136 279 63 156 12  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,206 ราย                        
รวม - Elective OT     12 ราย                        
รวม - Premium     219 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     415 ราย                        
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   104 ราย                        
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 40 ราย