ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน กรกฎาคม 2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
1. ศัลยกรรม             ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
    1.1 General  Surgery       184 ราย 0 0 1 76 0 0 40 37 22 8 0
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic     0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery       7 ราย 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)     41 ราย 0 0 0 7 0 0 30 0 0 0 4
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)     0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)     130 ราย 0 0 0 57 58 0 0 14 0 1 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     23 ราย 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       63 ราย 0 0 0 54 0 0 0 9 0 0 0
3. จักษุ         435 ราย 87 344 0 2 0 0 0 2 0 0 0
4. หู คอ จมูก         11 ราย 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช         8 ราย 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              90 344 1 245 58 0 70 63 22 9 4
                                   
  - OR-DSC  434 ราย แผนก - Eye 431 ราย                      
          แผนก - ENT 3 ราย                      
  - OR-Minor  304 ราย                            
  - Ambulatory  70 ราย                            
  - Ambulatory Premium 98 ราย ในเวลา 85 ราย                      
        นอกเวลา 13 ราย                      
  รวมทั้งหมด  906 ราย                            
                                   
  หมายเหตุ - ทำหมันชาย   1 ราย